Komunikat - taryfy

TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 ze zmianami), ogłasza taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2021 r. na terenie Miasta Poznania (budynki zlokalizowane m.in. przy ulicach: Wiesiołkowa, Mirtowa, Rdestowa, Krwawnikowa, Lebiodowa, Lubczykowa, Arnikowa).
Wysokość cen za 1 m3 odprowadzanych ścieków od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2021 r. wyniesie:
12,89 zł/1m3 - cena usługi odprowadzania ścieków,
24,27 zł/miesiąc - miesięczna stawka opłaty abonamentowej za dom.
Do cen netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT. Stawka podatku na lata 2018 - 2021, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi 8%.